EU peníze školám

EU dotace

Upřesnění profesí rodičů, jejichž dětem bude na ZŠ U Stadionu Uničov zajišťována nezbytná péče

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 zaměstnanci obecní policie,

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb,

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 příslušníky ozbrojených sil,

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 zaměstnanci České pošty, s. p.,

 zaměstnanci obcí, zařazenými do obecních úřadů, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými starostou obce,

 zaměstnanci Olomouckého kraje, zařazenými do krajského úřadu, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými ředitelem krajského úřadu,

V Uničově 1. 3. 2021                                                                                    

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy