EU peníze školám

EU dotace

Prevence rizikového chování na naší škole má dlouholetou tradici

Naše škola, v souladu se svým školním vzdělávacím programem, vede žáky k tolerantnosti, samostatnosti, zdravému životnímu stylu, ohleduplnému a bezpečnému chování a zodpovědnosti.

Významným a dlouholetým partnerem v této oblasti je pro nás Sdružením D Olomouc.

Programy, které žáci absolvují, vždy vítáme jako vhodné doplnění osobnostně-sociálního výcviku našich žáků. Jsou promyšlené, pro žáky atraktivní a pomáhají formovat nejen žákovu osobnost, ale rovněž jeho schopnost spolupráce ve skupině a pozitivně ovlivňují budování vhodného třídního klimatu.

V letošním školním roce se s lektory z „Déčka“ zatím setkali žáci 6. A v rámci adaptačního programu „Detektivní tým“ a při tzv. Interaktivních cvičeních, zaměřených na budování sociálních a komunikativních kompetencí žáků. Fotky najdete v galerii. Je na nich vidět, že se žáci dobře baví. Vypadá to, že ani netuší, že si nejen hrají, ale také se učí. V prosinci pak prošli prožitkovým programem Outsider, který je koncipován jako prevence šikany a narušených vztahů v třídních kolektivech. 

Žáci 4. C  se zase společně s lektorkami při programu Kryštofe, neblbni snažili naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině nekonfliktní cestou. Při modelových situacích zkoušeli najít konstruktivní cesty, jak pomoci kamarádovi, který je v nesnázích, učili se empatii, spolupráci, ale i argumentaci a aktivnímu naslouchání.

Žáci 8. ročníku se pod vedením lektorky Hany Dzikové zamýšleli nad svými životními hodnotami, cíli a perspektivami. Nenásilně si tak doplnili učivo výchovy k občanství a ke zdraví a zkusili si další techniky vhodné k sebehodnocení, sebekontrole a zdravému sebepojetí.

V rámci prevence však spolupracujeme i s dalšími partnery.

8. a 9. třída se letos zúčastnila velmi vydařeného projektu s názvem Bezpečnost v dopravě, který se konal pod záštitou Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.

A celá řada dalších zajímavých programů a akcí nás teprve čeká.

Mgr. M. Czabeová, metodik prevence