EU peníze školám

EU dotace

Informace pro rodiče o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací zkoušky na SŠ budou žáci 9.tříd konat 8.6.2020  a žáci 5. ročníků na osmiletá gymnázia dne 9.6.2020 vždy na střední škole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí.  Nejpozději 5 pracovních dní před termínem konání přijímací zkoušky zašle ředitel SŠ žákům pozvánku.
Náhradní termín přijímacích zkoušek pro žáky,  kteří byli z vážných důvodů předem z řádného termínu omluveni se pro čtyřleté i osmileté obory se koná 23.6.2020 (K náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky přihlásí škola uchazeče do 2 pracovních dnů od doručení omluvy, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 8 zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, zápisem této omluvy v informačním systému Centra.)
Centrum zpřístupní hodnocení jednotné přijímací zkoušky všem školám, které uchazeč uvedl v přihlášce ke střednímu vzdělávání a pro které platí povinnost konat jednotnou přijímací zkoušku a to 15.6. pro čtyřleté obory a 16.6. pro osmiletá gymnázia. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 1 kalendářního dne od tohoto data. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Přijatý uchazeč potvrdí svůj záměr studovat na dané SŠ odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy nejpozději do 23.6.2020 u čtyřletých oborů, do 24.6.2020 u osmiletých oborů.
Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.
Test z ČJ bude trvat 70 min a test z M 85 min