EU peníze školám

EU dotace

Výchovné poradenství

Činnost výchovného poradce vychází ze školního plánu práce a je zaměřena na plnění hlavních úkolů výchovného poradenství :

-metodická činnost (zaměřená na pomoc učitelům a sjednocení postupů vyučujících)

-volba povolání

-vlastní diagnostická činnost

-práce se žáky s výukovými problémy

-práce se žáky s výchovnými problémy

-prevence v oblasti sociálně-patologických jevů

-spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou s orgány státní správy a samosprávy (zejména orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR, …)

-péče o talentované žáky

-konzultační činnost

Výchovný poradce působí jako konzultant pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.V čem může pomoci:

Žákům

- při řešení výukových problémů, při řešení osobníchproblémů (např. konflikty se spolužáky, s rodiči, s vyučujícími, …), pomoc při profesní orientaci (volba povolání)

Rodičům

- při řešení výukových a výchovných problémů dětí- při řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení, poskytuje pomoc při volbě povolání, volbě dalšího studia dětí, při řešení jiných problémů rodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce: Žáci školy mají možnost obrátit se na výchovného poradce kdykoli.

Jednání s rodiči probíhají po vzájemné dohodě v kterýkoli pracovní den. S ohledem na předmět jednání je vhodná telefonická domluva předem (585 054 160).

Mgr. Marcela Mikulíková