EU peníze školám

EU dotace

Zajímavosti o škole

Naše škola je bezpečná, prostorná a útulná

Škola díky své vnitřní ploše přes 6000 m2 a obrovskému venkovnímu prostranství výrazně převyšuje hygienické normy, které určují, kolik prostoru ve škole a v jejím okolí musí děti mít k dispozici, aby na ně prostředí nepůsobilo stísněným dojmem. Moderní pavilony jsou navzájem propojeny, takže přesunem do počítačových učeben, učeben s interaktivními tabulemi, tělocvičen, dílen, cvičné kuchyňky družiny nebo školní jídelny ztratí děti minimum času. Všude je dostatek světla a krásná výzdoba, na které se podílejí hlavně děti. Venkovní atrium, které pavilony vytvářejí, mohou děti za příznivého počasí využít k relaxaci během velké přestávky. Škola má rovněž k dispozici travnaté sportovní školní hřiště i hřiště s umělou trávou, které nám zapůjčuje fotbalový oddíl. V blízkosti školy je atletická dráha i sektor pro skok daleký s umělým povrchem.

Prvňáčkům věnujeme maximální péči

V poslední době má čím dál větší počet prvňáčků problémy se správnou výslovností, sníženou pozorností nebo z jiných důvodů vyžadují individuální pomoc. Některé děti jsou naopak velmi rychlé v úsudku, jsou dopředu před ostatními, pracují například s počítačem či dotykovým mobilem, nebo již umí částečně číst a počítat. Ke všem těmto dětem přistupují naše paní učitelky individuálně. Dokážou ty slabší citlivě začlenit do kolektivu a rychlíky nasměrovat k pomoci svým spolužákům a zároveň k dalšímu rozvoji svých předností formou her a soutěží.  

Školní vzdělávací program – „Škola mnoha příležitostí“ vystihuje filosofii školy

Škola má propracovaný, kvalitní vzdělávací program s těmito vzdělávacími prioritami:

Český jazyk– dokonalé zvládnutí mateřského jazyka je naprostý základ všeho.

Praktická matematika – provází člověka celým životem, klíčová je finanční gramotnost.

Angličtina – za velmi potřebnou považujeme především konverzaci v běžných životních situacích.

Informační gramotnost – učíme děti ovládat počítače a čelit stále větším nebezpečím internetu.

Tělesná, sportovní a zdravotní výchova – chceme děti vést ke sportu a zdravému stylu života.

Praktické činnosti– vedeme žáky k osvojení základů manuální zručnosti, kterou často postrádají.

Úspěšné vzdělávání není možné bez důsledné výchovy. Našimi výchovnými prioritami jsou:

Tolerance – je základním předpokladem správně fungujícího třídního kolektivu. Třídní učitelé dokážou velmi rychle naučit děti, jak si mají pomáhat, respektovat jeden druhého a řešit problémy s klidnou hlavou.

Samostatnost – snažíme se děti naučit samostatně rozhodovat o svém chování, uvědomovat si jeho důsledky a svoji odpovědnost.

Zdravý životní styl – čas strávený u televizních a počítačových obrazovek spolu s nedostatkem pohybu na čerstvém vzduchu, špatným stravováním a nedostatečným pitným režimem přináší mnoha dětem již od útlého věku zdravotní problémy. Proto je pro nás zásadní prioritou vytvářet pro děti příznivé prostředí a vést je ke zdravému životnímu stylu.

Bezpečné chování– neublížit jinému, ani sobě a chovat se bezpečně ke svému okolí, to je zásada, kterou by si měli všichni osvojit.

Učitelský sbor je největší předností školy

Ve škole působí dvacet jedna učitelů s optimálním věkovým průměrem okolo 45 let. Kromě vysoké odborné a pedagogické způsobilosti, kterou si neustále zdokonalují dalším vzděláváním, je pro učitele naší školy také charakteristický velmi citlivý přístup k dětem. Zajímavým pojetím výuky dokážou děti zaujmout, což se následně projevuje ve výborných výsledcích vzdělávání. Školní rok absolvovaly dvě třetiny žáků s vyznamenáním, což je skvělý výsledek. Vysokou úroveň výchovně vzdělávacího procesu školy potvrzují i celorepublikové srovnávací testy žáků 5. a 9. ročníků, či výsledky přijímacích zkoušek na gynázia a další střední školy.

Všichni nepedagogičtí pracovníci mají k dětem hezký vztah

Komfortní, bezpečné a čisté prostředí spolehlivě zajišťují 4 paní uklízečky a školník. Dodávky svačinek pro děti organizuje prostřednictvím projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ paní hospodářka. O vysoké kvalitě práce zaměstnanců školní kuchyně svědčí fakt, že o naše obědy je zájem po celém městě. Denně uvaříme téměř 700 kvalitních obědů i pro cizí strávníky.

Velmi dobře vybavená je prostorná školní družina

Školní družina pracuje podle nového vzdělávacího programu „Poznáváme svět hravě a vesele“, který zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, různé zájmové aktivity a přípravu na vyučování hravou a soutěživou formou. Družina je otevřená od 6:00 do 16:30 hodin. Děti ke své zájmové činnosti využívají pět velmi dobře vybavených kluboven, školní hřiště, kuchyňku, obě tělocvičny i počítačové učebny. Pokud si rodiče z vážných důvodů nemohou přijít zavčas pro dítě, mají kdykoliv možnost telefonicky si domluvit s paní vychovatelkou řešení situace.

Výuka českého jazyka a matematiky je nejdůležitější

Snažíme se, aby si děti oblíbily svůj mateřský jazyk, aby se v něm naučily myslet, číst, formulovat své myšlenky, debatovat, vyprávět. Stejně klíčové je naučit děti logickému, matematickému myšlení. Usnadní jim to v budoucnu rozhodování v mnoha životních situacích. Tyto dva základní předměty mají zvýšenou hodinovou dotaci. Učitelé používají moderní metody vyučování. Každoročně výrazně doplňujeme školní knihovnu v rámci projektu Čtenářské dílny jsme obdrželi od MŠMT 240 tisíc Kč na nákup knih, účastníme se soutěží a olympiád. Vysoká úroveň znalostí a dovedností našich žáků, a to nejen v těchto předmětech, usnadňuje přechod našich absolventů na střední školy.

Učíme angličtinu kvalitně už od první třídy

Maximální důraz klademe na výuku angličtiny, kterou u nás vyučuje 5 učitelů. Výuka začíná již od 1. třídy. Žáci mohou využívat nejnovější řady učebnic a pracovních sešitů, slovníky i počítačové programy. Na 2. stupni je výuka rozšířena o volitelný předmět „Konverzace v angličtině“. V loňském roce se nám dostalo velké cti být pilotní školou ověřování výuky angličtiny v 1. – 3. ročníku pomocí interaktivní tabule. Interaktivní materiály k výuce nám dodalo nakladatelství Nová škola. V rámci projektu Čtenářské dílny jsme obdrželi od MŠMT dalčích 240 tisíc Kč, které jsme využili i na čtrnácti denní pobyt učitelů v Londýně.

Moderní počítače a programy, zajímavá výuka, vysokorychlostní internet

Intenzivněji pracovat s počítačem se děti učí v předmětu informatika již od páté třídy. Učí se zde především psát, kopírovat, přesouvat a upravovat texty. Děti také vkládají do textu obrázky, tvoří tabulky, grafy. Ve vyšších ročnících zpracovávají projekty. Vyhledávají informace na internetu, komunikují pomocí elektronické pošty nebo tvoří školní časopis.

Škola vlastní dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, které navštěvují i děti 1. stupně. Používají zde výukové programy, pomocí kterých se zdokonalují v českém a anglickém jazyce, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. 

Projekt „Zajímavá škola“ nám umožnil nakoupení nejmodernější techniky

V předloňském roce vyvrcholil projekt „Zajímavá škola“, na který jsme získali více než 1,5 mil. Kč. Pořídili jsme nejmodernější informační technologie - počítače a interaktivní tabule, které žákům i učitelům zatraktivňují výuku. 

Pestrá výuka a skvělé vybavení kabinetu tělesné výchovy vedou děti ke sportu

Různorodost sportů, kterým se děti během školní docházky věnují, všem umožňuje vyniknout aspoň v některém z nich. Ve větší tělocvičně děti hrají míčové hry, v menší je veškeré gymnastické nářadí a sektor pro skok vysoký. Velmi populární je v poslední době florbal (hokej s míčkem). Venkovní hřiště slouží především atletice, kopané a bassebalu. Kromě kvalitních sportovišť umožňují dětem příjemný prožitek z pohybu i velké množství sportovního materiálu. Vlastníme desítky míčů na kopanou, odbíjenou a košíkovou, velké relaxační nafukovací balóny, sady dresů. Branky, masky i ochranné dresy pro brankáře, množství hokejek a míčků (vše do florbalu), lapačky a pálky na bassebal, čtyři lehce rozkládací pingpongové stoly, osmdesát koulí na petangue, helmy a kolečkové brusle pro dvacet pět žáků, pásma, míčky, startovací bloky, stopky a tretry do atletiky. Vozíme děti na lyžařské zájezdy, kde menší mohou bobovat nebo sáňkovat. Máme veškeré vybavení pro třicet lyžařů a deset snowboardistů. Toto vybavení dětem na zájezdy zdarma půjčujeme.

Snažíme se co nejvíce rozvinout pracovní dovednosti dětí

S příchodem počítačů začala ztrácet mladá generace manuální zručnost. O tomto problému moc dobře víme a snažíme se mu čelit. Na 1. stupni děti ohýbají, stříhají a nalepují papír či karton, skládají mozaiky, modelují, pracují se stavebnicemi podle předlohy. Hoši i dívky 2. stupně pracují ve školních dílnách. Zvládají základní postupy při opracování dřeva, měření, řezání, vrtání, spojování a povrchovou úpravu. Letos nám vyšel projekt "Ruce pro řemeslo", MŠMT nám zaslalo 204 tisíc Kč na nákup nového nářadí do dílen a stavebnic Merkur, které manuální zručnost dětí skvěle podporují. Všichni deváťáci vaří ve školní kuchyňce. Zde připravují jednoduché pokrmy a učí se zacházet s domácími spotřebiči. Dívky navíc vyšívají, háčkují, ovládají různé druhy základních stehů. Chlapci 8. ročníku a dívky 7. ročníku pečují o zeleň v okolí školy a na školním pozemku. Práce v kolektivu děti baví.

Zaznamenali jsme mnoho úspěchů v soutěžích mezi školami

Dokážeme vyhledávat talenty a dále je rozvíjet. Učitelé s nimi pracují, připravují je a vedou na soutěžích. Zde je výčet nejlepších umístění našich reprezentantů:

 • 2. a 3. místo v okresním kole matematické olympiády žáků 6. ročníků

 • 1. a 2. místo v oblastním kole matematické soutěže žáků 5. tříd

 • 1. místo v okresním kole olympiády zeměpisu

 • 3. místo v krajském kole olympiády zeměpisu

 • 1. místo v krajském přeboru škol v šachu

 • 3. místo v celostátním finále škol v šachu

 • 1. a 2. místo v krajském kole „Dopravní soutěže mladých cyklistů“

 • 2. místo v okresní olympiádě z německého jazyka

 • úspěšný řešitel celorepublikové astronomické olympiády

 • 1. místo v oblastním kole soutěže atletických družstev

 • 1. a 2. místo v krajské florbalové lize

 • 2. místo v celostátním florbalovém turnaji mladších žáků

 • 1. místo v krajském kole soutěže s tématikou zdravého životního stylu

 

Zájmové kroužky vysoce odborně a zdarma

Učitelé, kteří kroužky vedou, jsou na velmi vysoké odborné úrovni, proto je veliký zájem o tyto kroužky: angličtina 1. - 2. ročník, dovedné ruce, vaření ve školní kuchyňce, pohybové hry, tenis, florbal, šachy 1. – 9. roč., koumáci, malý vědec, zdravotníček, jóga

Projekty, besedy, výlety, exkurze a další zajímavé akce

Projekt florbal proti drogám – kdo překoná pubertu sportem, hudbou či jakoukoliv smysluplnou činností, má vyhráno. Ve škole je okolo 100 florbalových hráčů, polovina z nich pravidelně o víkendech hraje závodně, někteří trénují takřka denně. Alkohol ani drogy je nezajímají.

Podpora čtení – nechceme se smířit s tím, že by děti přestaly číst knihy, což je bohužel trend poslední doby, který přinesly počítače. Ve škole funguje Klub mladých čtenářů, v městské knihovně děti besedují se spisovateli, učí se orientaci v knihovně a vyhledávání knih. Každoročně doplňujeme školní knihovnu o nové tituly. Naposledy to byly encyklopedie a komiksy. Uskutečnili jsme dokonce projekt na podporu čtenářství, který schválilo a financovalo ministerstvo školství. V rámci tohoto projektu proběhly soutěže o nejlepšího ilustrátora, tvůrce leporela, recitační soutěž, soutěž Milionář s literární tématikou a další akce.

Besedy a přednášky - kromě pedagogů působí na děti kladně i odborníci různých profesí, které zveme do školy. Pořádáme přednášky a besedy s policisty, lékaři 1. pomoci, požárníky a ekology.

Týdenní škola v přírodě – velmi se nám osvědčilo vyučování dětí mimo školu, kde jsou děti s paní učitelkou v užším kontaktu, navzájem se lépe poznají a získají k sobě důvěru.

Výlety a exkurze – v rámci školních výletů vozíme děti na hrady, zámky, do hor, jeskyní, zoologických zahrad, na koně. Pořádáme také cyklistické výjezdy do okolí. Velmi zajímavé jsou exkurze do ekologických center ve Sluňákově a uničovské Studánky.

Spolupráce s DDM – v družině nebo ve Vile Tereze probíhá výroba keramiky, potisk triček, batikování nebo pletení košíků. Dům dětí také u nás pořádá soutěže mezi školami v kopané a vybíjené. Na dopravním hřišti organizuje pro děti hodiny dopravní výchovy i „Soutěž cyklistů“.

Divadlo – celá škola jezdí dvakrát ročně do divadel v Olomouci a Šumperku.

Návštěvy kina – pravidelně chodíme do kina na koncerty, zeměpisné besedy nebo dětské filmy.

Plavání – všechny děti mají možnost účastnit se kurzů plavání od 1. až do 4. třídy. Výuka probíhá v uničovském bazénu pod dohledem zkušených učitelů plavání z mohelnické plavecké školy.

Stavebnicový program – v každé třídě 1. stupně mají děti k dispozici koberec a stavebnice, se kterými si o přestávkách hrají a jak je známo, kdo si hraje, nezlobí.

Velkou péči věnujeme žákům s poruchami učení

Velmi svědomitě se věnujeme dětem se specifickými poruchami učení. Učitelé, kteří se jim věnují i individuálně po běžném vyučování, prošli mnoha speciálními kurzy. Aby tyto děti mohly být integrovány do běžné třídy, mají své individuální učební plány, jejichž vypracování konzultujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou. Také díky pomoci speciálních učebních pomůcek zvládají tito žáci výuku v běžné třídě. Jejich zohledňování při zkoušení a hodnocení je u nás samozřejmostí.

Talentovaní žáci neváhají přijet zdaleka

Výmluvně o kvalitě školy hovoří také skutečnost, že v letošním roce k nám dojíždí  stovka dětí z těchto obcí: Benkov, Brníčko, Březová, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Dolní a Horní Sukolom, Lazce, Medlov, Nová Dědina, Nová Hradečná, Olomouc, Oskava, Paseka, Renoty, Rybníček, Střelice, Troubelice, Újezd, Úsov, Želechovice.

Bližší informace o škole kdykoliv podáme telefonicky, či po domluvě schůzky, ústně.

Mgr. Milan Žůrek -  ředitel školy

Mgr. Marie Milková – zástupce ředitele

Mgr. Svatava Rutarová – výchovný poradce   

Mgr. Milena Czabeová – metodik prevence rizikového chování

Mgr. Martina Štěpancová – koordinátor informačních technologií