Provozní řád školní jídelny

Školské zařízení Základní škola Uničov, U Stadionu 849, Uničov
Pracoviště Školní jídelna /dále jen ŠJ/
IČO 646 27 519
Vedoucí ŠJ Petříková Radka
Telefon 585 054 520
E-mail jidelnastadion@centrum.cz


Základní ustanovení
• provozní řád školní jídelny /dále jen PŘ/ , je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a ostatních
strávníků.

• PŘ je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve ŠJ, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce

• školní stravování se řídí a je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy zákon č.561/2004 Sb./školský zákon/, zákon č.258/2000 Sb /o ochraně veřejného zdraví/., vyhláška 107/2005 Sb. /o školním stravování/, vyhláška 602/2006 Sb. /o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných/, vyhláškou 84/2005 Sb. / o nákladech na závodní stravování/

• ŠJ U Stadionu poskytuje stravování
 • žákům a zaměstnancům ZŠ U Stadionu Uničov,
 • žákům a zaměstnancům ZŠ J.Haška Uničov,
 • žákům a zaměstnancům Speciální školy Šternberská Uničov,
 • klientům Centra sociálních služeb Uničov a dalším osobám v rámci doplňkové činnosti
• školní jídelna je v provozu v pracovních dnech podle potřeby školských zařízení
 • výdej obědů probíhá od 10,45 – 11,00 hod. pro nemocné žáky
 • 11,05 – 13,50 hod. pro žáky a zaměstnance školy

Bezkontaktní systém
 • strávník si před zahájením docházky zakoupí bezkontaktní stravovací čip, který slouží k evidenci při odběru obědů. Platba čipu probíhá v hotovosti. Čipy jsou nepřenosné a platné po celou dobu docházky do ŠJ. Po skončení docházky se čipy odevzdají a bude vrácena poměrná část poplatku.
 • při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u výdejního terminálu a tímto poskytne informace kuchařce, zda má příslušný den oběd a jakou má velikost porce.
 • pokud strávník čipovou kartu zapomene omluví se u výdejního okénka, v případě ztráty je nutné zakoupit nový stravovací čip v kanceláři ŠJ.
 • cena čipu je 100,- kč, vrácená poměrná část 80,- kč

Přihlašování a odhlašování obědů
 •  je možné telefonicky, internetovou aplikací nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Vždy den před plánovanou nepřítomností do 12,00 hod.
 • první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, je možné odebrat stravu do jídelního nosiče v uvedeném čase. Další dny nemoci nelze odebírat stravu pro děti za zvýhodněnou cenu.
 • neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu.
 • při ukončení stravování je nutné neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucí ŠJ.
 • školní prázdniny, státní svátky, popř. ředitelské volno jsou automaticky odhlášené. Naopak první den školního roku jsou žáci platící převodem z účtů vždy přihlášeni.
 • výjimka v odhašování je konec školního a kalendářního roku, kdy je zapotřebí odhlašovat stravu minimálně týden před tímto termínem.

Úplata za stravování
 • sazby vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2,3 vyhlášky č.84/2005 Sb.
 • sazby jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce 1.9. - 31.8.
 •  platba stravného probíhá inkasem z účtu zálohově na aktuální měsíc, vždy první týden v měsíci. Případné odhlášky jsou odečítány ihned následující měsíc. Přeplatky na konci školního roku jsou automaticky převedeny na další školní rok, pokud si strávník resp.jeho zákonný zástupce nedohodne s vedoucí ŠJ jinak.
 • pokud neproběhne platba obědů v termínu, bude strávník resp.zákonný zástupce upozorněn, popř. v krajním případě vyřazen ze školního stravování.
 • přeplatky se vrátí strávníkům, kteří definitivně ukončí docházku. Po dohodě v hotovosti nebo převodem na účet, z kterého platby probíhaly.

Jídelní lístek

 • sestavuje vedoucí ŠJ spolu s hlavní kuchařkou ŠJ dle platných norem pro školní stravování
 • jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ŠJ popř. na webu školy.
 • jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijních situacích apod.


Organizace stravování

 • před jídelnou se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru, školní batohy odloží v prostorách šatny.
 • do jídelny vstupují pouze žáci, kteří se stravují. Osoby, které si jídlo odnáší v jídlonosičích se v jídelně nezdržují, chodí pouze ve vyhrazenou dobu. Oběd bude vydán pouze do hygienicky čistého jídelního nosiče. V opačném případě pouze na talíř ŠJ. Pro přenos stravy nebudeme akceptovat skleněné nádoby.
 • do jídelního nosiče je povoleno odebírat stravu pouze nemocným žákům / první den nemoci/ a cizím strávníkům v rámci hospodářské činnosti, zaměstnanci školy se stravují výhradně z talířů ŠJ, cizím strávníkům není povoleno obědvat v prostorách ŠJ.
 • ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování a řídí se pokyny vedoucí ŠJ a pracovníků, kteří vykonávají dozor.
 • k odběru obědů používají strávníci podnosy a použité nádobí odkládají u okénka na vracení nádobí.
 • bez souhlasu vedoucí ŠJ není dovoleno vynášet z jídelny jakýkoliv inventář ŠJ např. příbory, talíře, sklenice apod.
 • žáci, kteří se během čekání na obědy chovají nevhodně, budou vykázáni z jídelny a strava jim bude podána jako posledním.
 • strávníci konzumují oběd u stolu zásadně vsedě.
 • všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi ŠJ. Polévku a veškeré přílohy vč. salátů a kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.

Dozor v jídelně
 • dozor ve školní jídelně stanovuje ředitel školy z řad vlastních zaměstnanců.
 • dozor ručí
  • za pořádek a klid v prostorách ŠJ
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
  • dbá na slušné a ohleduplné chování žáků
  • koriguje odevzdávání použitého nádobí
  • dbá na bezpečnost stravujících
  • dojde-li k potřísnění podlahy, upozorní službu konající pracovnici
  • reguluje osvětlení v jídelně
  • zamezuje vstupu cizích a nestravujících se osob
  • pokud dojde k úrazu neprodleně učiní potřebná opatření

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu ŠJ řeší vedoucí ŠJ.

S PŘ jsou strávníci popř. jejich seznámeni zákonní zástupci zveřejněním řádu na nástěnce ve ŠJ, na webu školy www.zsustadionu a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny uvedenými v PŘ, pokyny vedoucí ŠJ a příslušného dozoru.


Petříková Radka, vedoucí školní jídelny

Mgr. Žůrek Milan, ředitel školy

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search