Metodik prevence

Činnost metodika prevence vymezuje vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb.

Školní metodik prevence:

   • Koordinuje tvorbu  Minimálního preventivního programu,  podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje  jeho účinnost.

   • V průběhu školního roku monitoruje ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem  situaci ve škole s ohledem na výskyt rizikového chování žáků (vztahy v třídních kolektivech – ostrakismus, případné projevy  agresivního chování, sklony k experimentování s návykovými látkami, k záškoláctví, k závislosti na virtuálních drogách apod.).

   • Výsledky tohoto šetření  konzultuje s třídními učiteli a pomáhá jim nalézt vhodnou formu nápravy, v případě potřeby zajišťuje programy zabývající se danou problematikou a účastní se jednání s rodiči žáků, u kterých byly signály rizikového chování zjištěny.

   • Poradenskou činnost poskytuje také žákům a rodičům.
   • Spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence,  s  institucemi zajišťujícími  sociálně právní ochranu dětí a mládeže, s Policií ČR a dalšími subjekty zabývajícími se prevencí rizikového chování dětí a mládeže.
   • V hodinách výchovy k občanství a ke zdraví klade důraz na vytváření a podporu pozitivního klimatu ve třídách, toleranci, na etickou a právní výchovu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu i na další oblasti preventivní výchovy. Volí takové metody, při kterých žáci vzájemně komunikují, spolupracují, učí se vhodným způsobem řešit konflikty a další zátěžové situace, získávají přehled o možných životních rizicích a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání.

   • Vede písemné záznamy dokládající rozsah preventivní práce.

   • Je členem výchovné komise školy.


Pravidelné konzultační hodiny: středa 14:00 - 14:45

Konzultace v jiném termínu je možná po předchozí domluvě. Za tímto účelem lze využít:Mgr. Milena Czabeová

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search