Řád herny ŠD

Provozní řád herny školní družiny

 1. Provoz školní družiny je zahájen vždy v září a ukončen v červnu, shodně s provozem základní školy.
 2. Provozní doba je rozdělena na dvě části. Ranní družina 6:00 – 8:00 hodin a odpolední 11:30 – 17:00.
 3. Během dopoledne mohou být ve školní družině umístěni žáci, kteří mají dělené hodiny. Týká se i žáků, kteří nejsou zapsáni k pravidelné docházce do ŠD.
 4. Do ŠD jsou přednostně přijímány děti z 1. – 3. ročníku, dojíždějící žáci ze 4. a 5. ročníku, ostatní děti dle výjimky stanovené ředitelem školy.
 5. Pro dítě přihlášené do ŠD je docházka povinná.
 6. Nepřítomnost dítěte v ŠD jsou rodiče povinni omluvit osobně, písemně nebo telefonicky.
 7. Obědy po dobu nemoci si rodiče odhlásí sami ve školní jídelně.
 8. Rodiče jsou povinni nahlásit vychovatelce všechny změny odchodů dítěte ze ŠD písemně. Na telefonické omluvenky nebude brán zřetel.
 9. Děti, které odchází domů s doprovodem uvedeném v zápisovém lístku, oznámí svou žádost k vyzvednutí dítěte pomocí čipového systému. Příslušná vychovatelka pak dítě následně pošle do šatny.
 10. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17:00 hodin a nelze–li se s rodiči telefonicky spojit, musí kontaktovat sociální pracovnici a oznámit jí tuto skutečnost.
 11. Během celého pobytu v ŠD zodpovídá za dítě vychovatelka. Dítě ohlásí vychovatelce každý odchod z oddělení.
 12. Svršky a aktovky, řádně označené odkládají děti na určené místo. Ztrátu okamžitě hlásí vychovatelce.
 13. Svévolné zničení hraček nebo školního majetku hradí jedinec nebo kolektiv, který tuto věc zničil.
 14. Drahé vlastní hračky či mobilní telefony nosí děti do ŠD na vlastní zodpovědnost, pokud dojde ke ztrátě nebo zničení, vychovatelka za to nezodpovídá.
 15. Děti mají možnost nosit náhradní oblečení na sport a pobyt venku.
 16. Kroužky při ŠD mohou po dohodě s vychovatelkou navštěvovat i děti, které nejsou zapsané do ŠD, jen pokud je volné místo.
 17. Při docházce dětí do ŠD a přemísťování ze tříd platí tato pravidla:
 • Při ranní ŠD nezodpovídá vychovatelka za dítě, které se do družiny nedostavilo, při přechodu z domova do ranní ŠD.
 • Před 8:00 hodinou odvede vychovatelka žáky do tříd.
 • Po ukončení vyučování v 11:40 přebírá vychovatelka žáky u tříd a odvede je do ŠD nebo je po domluvě přivede do družiny učitelka.
 • Pokud mají žáci delší vyučování, přivede je do družiny učitelka, která je poslední hodinu učí.
 • Při přemísťování dětí mezi odděleními, předání do kroužků, odchodu do kina a podobných akcí dbají vychovatelky, aby byl nad dětmi stále dohled. Děti si předávají osobně.
 • Za skupinu v kroužku odpovídá vedoucí kroužku, který kroužek vede.
 1. Kontakt rodičů s vychovatelkou je možný každý den v rámci služby vychovatelky nebo i jindy po předchozí dohodě s vychovatelkou.
 2. Na začátku školního roku jsou všechny děti seznámeny s vnitřním řádem ŠD, s řádem herny ŠD a pravidly chování, zápis o tom je v Přehledu výchovné práce vychovatelky.
 3. Rodiče se rovněž na začátku školního roku seznámí s Vnitřním řádem ŠD a Řádem herny ŠD, seznámení stvrdí svým podpisem v žákovské knížce, vzkazníku ŠD. Řády jsou vyvěšeny na nástěnce ŠD, na webových stránkách školy a u vychovatelek ŠD.


  Lenka Pavlíková, vedoucí vychovatelka

Mgr. Milan Žůrek,  ředitel školy 

 


V Uničově dne 1. 9. 2020

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search