Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny (dále jen ŠD). ŠD se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Práva žáků a jejich zákonných zástupců

 • Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte.“
 • Žáci mají právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.
 • Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.
 • Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje – vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
 • Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.
 • Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.
 • Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny uvychovatelky, vedoucí vychovatelky nebo u ředitele školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD, provozní řád herny ŠD a další předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Žáci jsou povinni do ŠD řádně docházet a řídit se pokyny vychovatelek a dalších oprávněných osob, které vykonávají dozor.
 • Žáci jsou povinni dodržovat pravidla kulturního chování, nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 • Žáci nesmí svévolně opouštět budovu školy.
 • Do školní družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí, předměty nesouvisející s provozem ŠD. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.
 • Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vchovatelce.
 • Žáci si před odchodem domů uklidí své pracovní místa a hračky.
 • Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD.
 • Na vyzvání ŠD jsou zákonní zástupci povinni se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování jejich dítěte.
 • Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, dokládat důvody nepřítomnosti žáka.

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči vychovatelce ŠD či ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.


Provoz a vnitřní režim

Provozní doba  
 • Ranní družina: 6:00 – 08:00 hod.
 • Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.


Informace o školní družině na tel. 702 538 707


Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků

 • Zařazení žáka do školní družiny probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do ŠD, která se odevzdává zpravidla do června příslušného roku. Žádost je možné získat z webových stránek školy nebo u vychovatelek ŠD. Zákonní zástupci budou o přijetí či nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni e-mailem nebo poštou.
 • Po vyrozumění o přijetí žáka do ŠD vyplní zákonní zástupci zápisní lístek, který je zákonným zástupcům zaslán současně s rozhodnutím o přijetí nebo je možné ho získat na internetových stránkách školy či je k vyzvednutí u vychovatelek ŠD. Velmi důležitý je záznam o odchodu žáka ze školní družiny (v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo zákonných zástupců a zdravotní stav žáka.
 • Počet přijatých žáků je dán kapacitou školní družiny. Přednostně jsou zařazováni do ŠD žáci prvních, druhých a třetích ročníků a žáci dojíždějící do školy z větší vzdálenosti. Dočasné umístění žáků do ŠD je možné v případě dělených hodin. Po domluvě s vedoucí vychovatelkou lze v jiném nutném případě do ŠD umístit i ostatní žáky příslušných ročníků.
 • Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou.
 • V kompetenci ředitele školy je vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu školní družiny. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve školní družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence.

Poplatek

 • Poplatek za školní družinu činí 500 Kč na školní rok. Vybrané prostředky pokrývají materiální potřeby ŠD.
 • Pouze ředitel školy rozhoduje o osvobození od úplaty zákonného zástupce žáka.

Organizace

 • Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. K tomu ŠD využívá především různých her, soutěží, vyprávění a besed. Kromě pravidelných aktivit organizuje i akce typu besídka, exkurze. Činnost ŠD je rozdělena na činnosti zájmové (výchovné bloky dle výběru vychovatelek a v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny), rekreační (hry dle výběru žáků, četba, video, vycházky, rekreační odpoledne, využití pěkného počasí pro pobyt venku, řízené hry) a odpočinkové (při ranní docházce, relaxace po obědě, kreslení, volné hraní).
 • ŠD má k dispozici pět samostatných místností. Žáky přivádí učitelé do družiny v 11:40 nebo později po ukončení vyučování.
 • Zájmového kroužku při ŠD se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud má zájmový kroužek volnou kapacitu.
 • V době prázdnin není provoz školní družiny zajištěn.
 • S ohledem na ostatní žáky ve škole i školní družině apelujeme na zákonné zástupce, aby neposílali žáka se zdravotními potížemi do kolektivu.


Pravidla pro vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Žák je předán rodičům a osobám uvedeným v zápisovém lístku.
 • Vychovatelka žáka nevydá osobě pod vlivem alkoholu a návykových látek.
 • Zákonní zástupci a další návštěvníci do vnitřních prostor a tříd ŠD nevstupují. Komunikace s vychovatelkami probíhá písemně nebo na předem domluvené schůzce.
 • Žák opouští ŠD dle údajů v zápisním lístku, výjimečně na písemnou žádost zákonného zástupce nebo při vyzvednutí zákonného zástupce, nikoli však na žádost telefonickou.
 • Pokud žák nenastoupí do ŠD, musí být zákonným zástupcem písemně omluven.
 • Žák, navštěvující kroužky, musí mít v zápisním lístku uvedeno, zda po skončení kroužku odchází sám, nebo se vrací do školní družiny.
 • Pokud žák odchází jinak, musí být omluven zvláštní omluvenkou s datem a podpisem zákonného zástupce, jinak mu nebude umožněn odchod.
 • Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne do konce provozu školní družiny, vychovatelka ho kontaktuje dle zápisního lístku a dohodne se na jeho předání. Pokud se nelze s rodiči telefonicky spojit, po další půl hodině čekání, oznámí vychovatelka tuto skutečnost na Policii ČR.
 • Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem ve vzkazníku ŠD, že byli seznámeni svnitřním řádem ŠD a provozním řádem herny ŠD.

Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • ŠD je při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při poskytování školských služeb aposkytuje žákům a jejich zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
 • Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků je nutné jakékoliv změny zdravotního stavu písemně oznámit vychovatelce. (Např. alergie, astma, …)
 • Žáci se řídí pokyny vychovatelek ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD, provozního řádu herny a školního řádu základní školy. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští prostory školy.
 • Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. Žák, přihlášený do ŠD, je poučen o BOZ a záznam o poučení je uveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce ŠD jednotlivých oddělení.
 • Při úrazu žáka provede první pomoc a vyrozumí zákonné zástupce, v případě potřeby přivolá lékařskou Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění nebo úraz. Vychovatelka sepíše záznam o úrazu a tento záznam předá do kanceláře školy.
 • Žák nesmí sám otevírat okna či jinak s nimi Žák nesmí manipulovat stopením. Žák nesmí sám zapínat a vypínat televizi, video a jiné přístroje.
 • ŠD používá ke své činnosti další prostory školy - tělocvičny, venkovní sportovní areál, cvičnou kuchyňku, odborné učebny , kde se žáci řídí provozními řády těchto učeben a prostor.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
 • Projevy šikanování mezi žáky, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou vprostorách školy, školní družiny a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce žáků.


Ochrana majetku školy

 • Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších Kveškerému vybavení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Žák je povinen udržovat v pořádku své pracovní místo a nepoškozovat předměty tvořící zařízení školy a školní družiny včetně předmětů svěřených mu do osobního užívání.
 • Majetek školy, který žák svévolně nebo z nedbalosti poškodí či zničí, je zákonný zástupce povinen opravit, nahradit novým nebo v plné výši
 • Žák okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce ŠD.

Dokumentace ŠD

Vychovatelky vedou školní dokumentaci – žádost o přijetí do školní družiny, zápisní lístky, výkaz docházky ve ŠD pro nepravidelnou docházku, výkaz činnosti ve ŠD, přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠD v souladu se ŠVP školní družiny.


Tento Řád školní družiny byl aktualizován ke dni 1. 9. 2020.Lenka Pavlíková, vedoucí vychovatelka 

                                                                                                              

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy

ZŠ Uničov, U Stadionu 849

U Stadionu 849

783 91 Uničov 

 

Telefon: 585 054 160

Email: skola@zsustadionu.cz

Datová schránka: 72wbuy7

Školní družina ZŠ Uničov, U Stadionu 849

Telefon: 702 538 707

 

Školní jídelna

Telefon: 585 054 520

Email: jidelnastadion@centrum.cz

Search